Nyitvatartás

Hétfő – Péntek : 10:00 – 21:00
Szombat : 10:00 – 21:00
Vasárnap : 10:00 – 18:00

Címünk

1024 Lövőház utca 2-6.

Kapcsolat

info@chocoland.hu
+36 20 375 5205
+36 1 345 8092

Keresés

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a https://www.chocoland.hu honlapon elérhető webshopon (webáruház) keresztül a Chocoworld Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a webshopon elérhető bármely terméket (a továbbiakban: Termék) megrendelő vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Fogyasztó) között létrejövő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok (a továbbiakban: Szerződés) feltételeit határozzák meg. Amennyiben a webáruházunkból rendel, akkor azzal a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (chocoland.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.chocoland.hu

Amennyiben jelen ÁSZF Fogyasztót említ, ott kizárólag a Ptk. 8:1. § 3. pontja szerinti fogyasztó értendő. A Vásárló magába fogalja a Fogyasztót és a Ptk. 8:1. § 4. pontja szerinti vállalkozást is.

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Chocoworld Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1181 Budapest, Csontváry utca 39. 6. em. 17.
Telephely: 1024 Budapest Lövőház u.2-6
Adószám: 14648315-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-913466

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: info@chocolnad.hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 4545 648
Telefax: ….

Tárhely-szolgáltató adatai: ….

2. Termékek

A Szolgáltató által a webáruházban értékesített Termékek egyrészt édesipari termékek (csokoládé, cukorka, keksz, nápolyi), másrészt egyéb édesipari termékek (kakaó, forró csokoládé), illetve kávé, tea termékek, valamint alkoholtartalmú italok (a továbbiakban: Alkoholos termék).

3. Panaszok kezelése

A Fogyasztó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő a Szolgáltatónál:

 • E-mail: info@chocoland.hu
 • Telefon: +36 20 4545 648
 • Levelezési/postai cím: …

A Szolgáltató a Fogyasztó panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató arra 30 napon belül érdemben, írásban válaszol, azt a fogyasztó részére megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Vásárló panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a panasz benyújtójának lakó, illetve tartózkodási helyén illetékes járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A Vásárló panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 • Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • Név: Dr. Baranovszky György
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • Telefonszáma: (1)-269-0703
 • Fax száma: (1)-269-0703
 • Név: dr. Csanádi Károly
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vásárlónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert a fogyasztó lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helyén területileg illetékes bírósághoz benyújtott keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

4. Viszonteladói rendelkezések

A webshopban megvásárolt Termékek harmadik személy részére történő forgalmazását, továbbértékesítését a Szolgáltató kizárja.

Forgalmazás kizárólag a Szolgáltatóval megkötésre kerülő írásbeli megállapodás megkötése esetén lehetséges.

5. Szerződés megkötése

A honlapon feltüntetett információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak.

A Fogyasztó részéről az ajánlattétel a megrendelés véglegesítésének elküldésével történik. A Vásárlót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vásárló ajánlata 48 órán belül nem kerül visszaigazolásra, az ajánlati kötöttség megszűnik. A Szerződés a Szolgáltató által e-mailben megküldött rendelésről szóló visszaigazolásával jön létre.

A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét Termék oldalán lehet megismerni.

A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés tartalmát a jelen ÁSZF határozza meg.  Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, továbbá az elektronikus utat biztosító fél nem rögzíti a szerződést, az utóbb nem lesz hozzáférhető.

A Szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, és a Szerződésből eredő bármilyen jogvita elbírálására a magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal bírnak.

Az árak forintban értendők, a 27%-os illetve 18%-os ÁFA-t tartalmazzák, a szállítási költségeket nem. A Szerződés megkötésével a Vásárló a szállítási költségek viselését is vállalja. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelés visszaigazolásában esetlegesen tévesen szereplő árat, illetve egyéb paramétert a hiba észlelését követően kijavítsa, amelyről a korrigálást követően a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Fogyasztót. Ebben az esetben a Vásárló elfogadhatja a módosított feltételeket vagy minden további következmény nélkül elállhat a Szerződéstől.

A Szolgáltató a Termék vételárának kiegyenlítéséig a Termék feletti tulajdonjogát fenntartja, a kárveszély azonban a Termék átadásával átszáll a Vásárlóra.

6. Termék kiszállítása és átvétele

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Terméket a Szolgáltató közreműködő futárszolgálattal juttatja el a Vásárló által meghatározott átvételi helyre. A Termék átadásának helye az a földrajzi hely, amelyet a webáruház felülete által felajánlott lehetőségek keretei között a Vásárló meghatároz.

A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását. A Magyarországon kívüli vásárlás esetén a teljesítése tekintetében egyedi megállapodás szükséges a Szolgáltató és a Vásárló között.

Amennyiben a Termékek között Alkoholos Termék is van, a futár meggyőződik arról, hogy az átvevő személy elmúlt 18 éves. Amennyiben az átvevő az életkorát hatósági igazolvánnyal nem igazolja, a futárszolgálat megtagadja a kézbesítést és a Terméket a feladás helyére viszi vissza. Ebben az esetben a felmerülő többletköltségek a Vásárlót terhelik.

A Termékek átvételekor a Vásárló köteles a Termékek sértetlenségéről, továbbá mennyiségi és minőségi megfelelőségéről meggyőződni. Amennyiben esetleg sérülést vagy hiányt tapasztal a Vásárló, azt köteles jelezni a futár részére és minden köteles hivatalos jegyzőkönyv felvételét kérni. Hivatalos jegyzőkönyv hiányában az esetleges hiányért vagy sérülésért utólagosan felelősséget nem vállal a Szolgáltató, amennyiben nem bizonyítható, hogy az már a feladáskor létezett.

Amennyiben a szolgáltatást megbízott futárszolgálat hibájából nem vagy késve teljesül, ezzel kapcsolatos kárért a Szolgáltató nem felel.

7. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

A Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül fogyasztónak, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat – minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni.

A Fogyasztó elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így többek között olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A fentiekre tekintettel a Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a megrendelt Alkoholos Termékek tekintetében a Vásárló nem rendelkezik a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogával. Ez nem zárja ki, hogy a Vásárló az Alkoholos Termékeken kívüli más Termékek esetében éljen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott jogaival.

8. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Felelősség

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Vásárló a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, beleértve a tapadó és következményi károkat is, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11. A vásárlási fizetések kezelése

Az online bankkártyás fizetések kizárólag a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

12. Vegyes rendelkezések

A weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása tilos. A weboldalról bármilyen információt kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulása esetén lehetséges.

A Szolgáltató nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

A Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi a Szerződés érvénytelenségét.

13. Releváns jogszabályok

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (2016. április 27.)